Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780530

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2010 r.
IV SO/Gl 18/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Andrzej Majzner (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A.I. o przyznanie prawa pomocy (odnoszącego się do sprawy ze skargi na decyzję Wojewody (...) z dnia (...), nr (...)) postanawia: ustanowić adwokata dla A.I.;

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) do Sądu wpłynęło pismo procesowe A.I. datowane na (...), w którym wniósł on o ustanowienie adwokata z urzędu.

Ponieważ żądanie powyższe nie zostało wyrażone w wymaganej przepisami formie, zarządzeniem z dnia 25 października 2010 r. stronę wezwano do nadesłania wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu.

A.I. złożył rzeczony formularz w dniu (...) potwierdzając, iż zakres jego żądania obejmuje ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego w osobie adwokata. W uzasadnieniu podniósł, że przebywa aktualnie w Zakładzie Karnym i nie uzyskuje dochodów. Równocześnie podkreślił, iż nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani nieruchomości.

Wezwaniem z dnia (...) zwrócono się do wnioskodawcy o uprawdopodobnienie danych, na które się powołał.

W odpowiedzi na powyższe, A.I. nadesłał zaświadczenie wydane przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w J. z dnia (...), potwierdzające fakt, iż przebywając w tej instytucji nie wykonuje pracy zarobkowej oraz nie posiada środków pieniężnych na koncie depozytowym.

W toku rozpoznania wniosku zważono, co następuje.

Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Zgodnie zaś z art. 245 § 1 przywołanej regulacji, prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie częściowym lub całkowitym.

Odnosząc się do wniosku A.I. godzi się przywołać zasadę wyrażoną w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Stosownie do jej brzmienia, przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym (czyli po myśli art. 245 § 3 tej ustawy, mogącym obejmować między innymi ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) następuje wtedy, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie uiścić pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dokonana w tym kontekście analiza stanu majątkowego i sytuacji życiowej strony doprowadziła do konkluzji, że okoliczności sprawy uzasadniają uwzględnienie zgłoszonego żądania.

Z oświadczeń wyżej wymienionego wynika bowiem, że nie posiada on żadnych środków finansowych ani łatwego do spieniężenia majątku. Należy także podkreślić, że przebywa aktualnie w zakładzie karnym i nie osiąga jakiegokolwiek dochodu, gdyż nie wykonuje w tej instytucji pracy zarobkowej (patrz: nadesłane zaświadczenie z dnia (...)).

W tym stanie rzeczy nie budzi wątpliwości, że uiszczenie kosztów, jakie mogą wiązać się z reprezentowaniem w sprawie przez fachowego pełnomocnika znacznie przekracza możliwości płatnicze wnioskodawcy. Dlatego postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., oraz w oparciu o art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.