Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780527

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 11 października 2010 r.
IV SO/Gl 15/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Walentek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 11 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku F. B. w przedmiocie wymierzenia Kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. - Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa stronę do uiszczenia stosownej opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym, podlega wpisowi (art. 230 § 1 i 2 P.p.s.a). Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd. Z kolei art. 64 § 3 tej ustawy stanowi, że do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W dniu (...) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynął wniosek F. B. o wymierzenie Kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi z dnia (...) wraz z aktami i odpowiedzią na skargę.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV tut. Sądu z dnia 2 września 2010 r. wnioskodawczyni została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku w kwocie 100 zł, ustalonego zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), na podany w wezwaniu rachunek bankowy lub w kasie Sądu, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia wniosku.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony F. B. w dniu (...)co wynika z dowodu zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki (k-8), a zatem wyznaczony termin do uiszczenia wpisu upływał (...). Pomimo upływu terminu wpis nie został uiszczony.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art. 220 § 1 i 3 w zw. z art. 64 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.