Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2005 r.
IV SAB/Wr 9/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogumiła Skrzypczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. S. na bezczynność Rady Miejskiej W. w sprawie udostępnienia informacji publicznej; postanowił: - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

IV SAB/Wr 9/05 2

Uzasadnienie.

Skarżący pismem z dnia (...) r. cofnął skargę.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270) sąd administracyjny jest związany oświadczeniem tej treści.

Stosownie więc do treści art. 161 § 1 pkt 1 cyt. ustawy należało umorzyć postępowanie w tej sprawie.

Dlatego Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.