Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 marca 2005 r.
IV SAB/Wr 8/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie przyznania świadczenia przedemerytalnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący S. W. pismem z dnia (...) r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie podjęcia decyzji o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego. Pismem z dnia (...) r. skarżący zwrócił się do Starosty Powiatu W. o ponowne rozpoznanie jego sprawy wszczętej wnioskiem z dnia (...) r. w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego, zakończonej decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia (...) r. utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy we W. z dnia (...) r. odmawiającą S. W. prawa do świadczenia przedemerytalnego. Starosta Powiatu W. postanowieniem z dnia (...) r. (...) przekazał powyższe pismo S. W. z dnia (...) r. Wojewodzie D. celem rozpoznania według właściwości. Po wznowieniu postępowania Wojewoda D. decyzją z dnia (...) r. Nr (...) uchylił decyzję własną z dnia (...) r. oraz decyzję Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy we W. z dnia (...) r. odmawiającą przyznania skarżącemu prawa do świadczenia przedemerytalnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Decyzja ta wpłynęła do Powiatowego Urzędu Pracy we W. dnia (...) r. (data wpływu).

Zarządzeniem Sądu z dnia (...) r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi z dnia (...) r. przez oświadczenie się, czy przed wniesieniem skargi do Sądu zostało złożone zażalenie na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy we W. w trybie art. 37 k.p.a., a także o nadesłanie kopii tego zażalenia. w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków skargi spowoduje jej odrzucenie. Z potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie to zostało odebrane przez skarżącego dnia (...) r.

W odpowiedzi na wskazane wyżej zarządzenie Sądu skarżący pismem nadanym w urzędzie pocztowym dnia (...) r. wyjaśnił, że " nie wniósł zażalenia, gdyż jego wniosek z dnia (...) r. o przyznanie świadczenia przedemerytalnego został przekazany prze Starostę Wojewodzie D., który wydał decyzję o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Natomiast po wniesieniu skargi na bezczynność do sądu administracyjnego otrzymał od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w W. zawiadomienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Na posiedzeniu kolegium w dniu (...)r, uznano jego sporny okres pracy ". Ponadto skarżący w piśmie tym podał, że wniósł odwołanie od decyzji z dnia (...) r. odmawiającej prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.153, poz. 1270 ze zm.) skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Z treści § 2 tego przepisu wynika, że przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie

Natomiast z treści art. 58 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że sąd odrzuci skargę, jeżeli wniesienie skargi jest niedopuszczalne z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1-5.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł skargę na bezczynność działającego z upoważnienia Prezydenta W. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we W. w sprawie podjęcia decyzji w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego, po otrzymaniu przez ten organ decyzji Wojewody D. z dnia (...)r o uchyleniu decyzji własnej z dnia (...)r i decyzji organu I instancji z dnia (...) r. i przekazaniu sprawy o prawo do tego świadczenia do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

Zgodnie z art. 37 k.p.a. na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Skarżący natomiast, przed wniesieniem do sądu skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we W. nie wniósł, określonego w art. 37 k.p.a., zażalenia do organu wyższego stopnia (wojewody), co oświadczył w przytoczonym wyżej piśmie nadanym w urzędzie pocztowym dnia (...) r. Powyższe wskazuje, że skarżący nie wyczerpał środków zaskarżenia, o których mowa w art. 52 § 1 i § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na marginesie należy zauważyć, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w piśmie z dnia (...) r. poinformował Sąd, że "po ponownym rozpoznaniu sprawy, w dniu (...) r. podjęto decyzję odmawiającą przyznania skarżącemu prawa do świadczenia przedemerytalnego". Zarządzeniem Sądu z dnia (...) r. zwrócono się do Powiatowego Urzędu Pracy we W. o nadesłanie decyzji z dnia (...) r., o jakiej mowa we wskazanym wyżej piśmie z dnia (...) r., w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tego pisma. W odpowiedzi na powyższe pismo Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we W. nadesłał wydaną z upoważnienia Prezydenta W. decyzję z dnia (...) r., NR (...) w przedmiocie odmowy przyznania skarżącemu prawa do świadczenia przedemerytalnego. Okoliczność ta pozostaje jednak bez wpływu na wynik niniejszej sprawy skoro skarga okazała się niedopuszczalna.

W tej sytuacji skarga na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we W. podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna, co orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 wyżej powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.