Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 marca 2006 r.
IV SAB/Wr 64/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2006 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na D. Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we W. w przedmiocie bezczynność D. Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu pismem z dnia (...) r. wezwał Pana K. W. do sprecyzowania przedmiotu skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu (...) r. (potwierdzenie odbioru).

Skarżący nie wykonał go w wyznaczonym terminie.

Z tych względów skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).