Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682362

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
IV SAB/Wr 63/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. G. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego postanawia:

I.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

II.

zasądzić od Wojewody D. na rzecz skarżącej kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 26 lutego 2013 r. pełnomocnik skarżącej, R. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wojewody D., skargę na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego.

W dniu (...) 2013 r. Wojewoda D. wydał decyzję nr (...) potwierdzającą posiadanie obywatelstwa polskiego przez skarżącą.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r., w odpowiedzi na pismo Sądu z dnia 15 kwietnia 2013 r., pełnomocnik skarżącej podał, że podtrzymuje skargę w zakresie kosztów postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania: 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę; 2) w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; 3) gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia, gdy w jego toku wystąpi zdarzenie, w następstwie którego przestanie istnieć sprawa sądowoadministracyjna, tj. jeżeli w toku danego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot postępowania (por. postanowienie NSA z dnia 21 listopada 2007 r., sygn. akt II FSK 1259/06, lex nr 494285).

Wobec wydania przez Wojewodę D. żądanej decyzji, co potwierdził pełnomocnik skarżącej w piśmie z dnia 22 kwietnia 2013 r., uznać należy, że postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Orzeczenie zawarte w pkt II sentencji podjęto na podstawie art. 201 § 1 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a. Zważyć bowiem należy, że w dniu wniesienia skargi na bezczynność organu, tj. w dniu 26 lutego 2013 r., organ pozostawał bezczynny. Stan bezczynności został usunięty przez organ wydaniem w dniu (...) 2013 r. decyzji nr (...), którą to decyzją organ potwierdził posiadanie przez skarżącą obywatelstwa polskiego.

W tej sytuacji na podstawie art. 201 § 1 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a. oraz § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) Sąd zasądził od organu na rzecz skarżącej poniesione przez nią koszty postępowania w kwocie 340 zł, na którą składa się: wpis od skargi w kwocie 100 zł oraz wynagrodzenie dla pełnomocnika w kwocie 240 zł (por. też: postanowienie NSA z dnia 20 września 2011 r. sygn. akt I OZ 669/11, lex nr 965937).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.