Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 marca 2006 r.
IV SAB/Wr 63/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2006 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na Ministerstwo Zdrowia w przedmiocie bezczynność Ministerstwa Zdrowia postanawia przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie według właściwości

Uzasadnienie faktyczne

Pan K. W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Ministra Zdrowia.

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona ma siedzibę na obszarze właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72 poz. 652 ze zm.)

Z tych względów i na podstawie art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji.