Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 grudnia 2005 r.
IV SAB/Wr 56/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 rudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca pismem z dnia (...) r. cofnęła skargę wniesioną w dniu (...) r. (data wpływu), uzasadniając to podjęciem przez Prezydenta W. decyzji z dnia (...) r. Nr (...) odmawiającej skarżącej dostępu do informacji publicznej.

Przepis art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, iż skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Czynność procesową skarżącej - w świetle materiału sprawy - należy uznać za dopuszczalną i skuteczną. Postępowanie sądowe stało się zatem w tej sprawie bezprzedmiotowe.

W konsekwencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy, postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlega umorzeniu.