Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 października 2005 r.
IV SAB/Wr 55/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marcin Miemiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marcin Miemiec Sędziowie Protokolant po rozpoznaniu w dniu 12 października 2005 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. B. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie nieudzielania odpowiedzi na pismo z dnia (...) r. zawierające żądanie umorzenia B. B. spłaty nienależnie pobranego świadczenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G., dnia (...) r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęło pismo pani B. B. z dnia (...) r., zatytułowane "Skarga o naruszenie prawa". W piśmie tym pani B. B. opisała swe działania zmierzające do umorzenia otrzymanego przez nią nienależnego świadczenia, w tym w szczególności pismo z dnia (...). skierowanego do Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w B., w którym określiła swe żądania. W konkluzji pisma pani B. B. z dnia (...) r. zawarty jest zarzut, że dotychczas nie uzyskała ona odpowiedzi na pismo z dnia (...) r.

Z uwagi na przedmiot pisma pani B. B. z dnia (...) należy je zatem zakwalifikować jako skargę na bezczynność organu, przysługującą z mocy art. 3 § 2 pkt 8 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Warunkiem do złożenia skargi na bezczynność organu jest wszakże, zgodnie z 52 § 1 oraz 2 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uprzednie wyczerpanie drogi zażaleniowej w trybie przepisów art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego, do organu wyższego stopnia, którym w przedmiotowej sprawie jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. G. Z odpowiedzi na skargę SKO w J. G. oraz z akt sprawy wynika, że pani B. B. takiego zażalenia nie złożyła.

Skarga na bezczynność organu administracji, bez uprzedniego wyczerpania środka w postaci zażalenia do organu wyższej instancji nad organem właściwym do załatwienia sprawy jest niedopuszczalna.

W tym stanie rzeczy skarga pani B. z mocy przepisów powołanego art. 52 § 1 i 2, w związku z 58 § 1 pkt 6 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlega odrzuceniu.