Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780509

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 grudnia 2010 r.
IV SAB/Wr 54/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Michał Kazek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. T. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia: umorzyć postępowanie wszczęte wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie procesowym z dnia 6 grudnia 2010 r. M. T. oświadczyła, że wycofuje swój wniosek o przyznanie prawa pomocy z dnia 24 listopada 2010 r.

Mając na uwadze, że skarżąca pismem z dnia 6 grudnia 2010 r. skutecznie cofnęła swój wniosek o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, postępowanie zainicjowane tym wnioskiem należało umorzyć jako bezprzedmiotowe (art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)).

Rozstrzygnięcie w tym zakresie znalazło wyraz w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.