Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780508

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2011 r.
IV SAB/Wr 53/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus (spr.).

Sędziowie WSA: Marta Semiczek, Maria Tkacz-Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 11 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi A. K. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w sprawie przyznania równoważnika za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 września 2010 r. A. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie przyznania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, wskazując, że prawa do jego pobierania nie utracił, "co potwierdzają coraz liczniejsze wyroki sądów administracyjnych a i podtrzymanie decyzji o należnym równoważniku przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie".

W odpowiedzi na skargę Komendant Wojewódzki Policji we W. wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. W uzasadnieniu wskazał, że Komendant Wojewódzki Policji we W. jako organ odwoławczy wydał w dniu (...) października 2010 r. po rozpatrzeniu odwołania skarżącego decyzję nr (...), którą uchylił decyzję Komendanta Powiatowego Policji w L. nr (...) w sprawie umorzenia postępowania o przyznanie prawa do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za lata 2006-2009 i przekazał sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Skarga w powyższej sprawie dotyczy bezczynności organu w przedmiocie załatwienia wniosku o wydanie decyzji o przyznaniu równoważnika za remont lokalu.

W związku z tym, że w dniu (...) października 2010 r., właściwy do rozpatrzenia tego wniosku organ - Komendant Wojewódzki Policji we W. rozpatrzył ten wniosek i została wydana decyzja, nr (...), postępowanie w powyższej sprawie stało się bezprzedmiotowe. Skutkuje to zgodnie z art. 161 § 1 i 2 p.p.s.a. umorzeniem postępowania sądowoadministracyjnego.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.