Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 grudnia 2005 r.
IV SAB/Wr 51/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. L. na bezczynność Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu W. w przedmiocie nie podjęcia decyzji w sprawie zaliczenia ostatniego semestru studiów magisterskich postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

R. L. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu W. w sprawie nie podjęcia decyzji dotyczącej odmowy zaliczenia przez dr. P. C. ostatniego semestru studiów magisterskich skarżącego.

W odpowiedzi na skargę organ uczelniany wniósł o jej odrzucenie ponieważ jej przedmiot nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

W piśmie z dnia (...) r. skarżący oświadczył, że cofa skargę w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270/ - dalej upsa "Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne; jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Uzasadnienie prawne

W rozważanej sprawie Sąd uznał, cofnięcie skargi za dopuszczalne.

Stąd też na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 upsa należało orzec jak w sentencji.