Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780505

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2011 r.
IV SAB/Wr 48/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w J.-L. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie, pismem z dnia 17 czerwca 2009 r., J. K. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu bezczynność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w J.-L. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Obowiązek udostępnienia informacji publicznej ciąży na podmiotach wskazanych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). W art. 4 ust. 1 tej ustawy, jako zobowiązane do udzielania informacji, wymieniono organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. W art. 4 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy, jako zobowiązane do udzielania informacji publicznej wskazano ponadto podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Podzielając pogląd wyrażony w uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2005 r., sygn. akt I OPS 1/05, Sąd w niniejszej sprawie stanął na stanowisku, iż art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych, gdyż bezspornie nie mieszczą się one w kategorii organów władzy publicznej. Ich działalności nie można również utożsamiać z wykonywaniem zadań publicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o odstępie do informacji publicznej. Spółdzielnie te nie dysponują też majątkiem publicznym ani nie reprezentują osób, które dysponują takim majątkiem, gdyż majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Spółdzielnie mieszkaniowe nie należą także do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), nie są też podmiotami realizującymi finanse w rozumieniu tej ustawy.

Skoro spółdzielnia mieszkaniowa nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej, to informacje, które posiada, nie mają charakteru publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W związku z powyższym, skarga na bezczynność Spółdzielni w przedmiocie udzielenia tej informacji jest niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej p.p.s.a.), o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.