Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780504

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 października 2010 r.
IV SAB/Wr 47/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. N. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. N. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie nie udostępnienia w terminie informacji publicznych zgodnie z jego wnioskiem z dnia 23 czerwca 2010 r. Jednocześnie wniósł o zobowiązanie strony przeciwnej do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznych zgodnie z jego wnioskiem z dnia 23 czerwca 2010 r.

W odpowiedzi na skargę Prezydent Wrocławia wniósł o oddalenie skargi. Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 17 września 2010 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenie, wraz z pouczeniem o środkach zaskarżenia zostało doręczone skarżącemu w dniu 29 września 2010 r. Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi.

W piśmie procesowym z dnia 1 października 2010 r. skarżący oświadczył, że cofa skargę, bowiem w dniu (...) r. otrzymał decyzję nr (...) stanowiącą odpowiedź na jego wniosek z dnia 23 czerwca 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3). Skoro skarżący, mimo upływu zakreślonego terminu, nie uiścił należnego wpisu sądowego, wniesiona przez niego skarga podlegała odrzuceniu, co orzeczono na wstępie na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.