Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780501

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 września 2010 r.
IV SAB/Wr 43/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. D. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie załatwienia wniosku z dnia 3 sierpnia 2010 r. o przyznanie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 23 lipca 2010 r. Z. D. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w której zarzuciła bezczynność oraz naruszenie prawa przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. Jednocześnie zażądała w trybie art. 24, art. 25, art. 26 k.p.a. wyłączenia ze sprawy Z. R.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o oddalenie skargi wyjaśniając w uzasadnieniu, że organ postanowieniem z dnia (...)sierpnia 2010 r. ((...)) na podstawie art. 65 § 1 k.p.a., oraz art. 101 i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) przekazał wniosek Z. D. z dnia 3 sierpnia 2010 r. o przyznanie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego, Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej we D. celem rozpatrzenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W powyższej sprawie właściwym do rozpatrzenia wniosku skarżącej z dnia 3 sierpnia 2010 r. o przyznanie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego, na podstawie art. 101 i art. 110 ustawy o pomocy społecznej, był Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we D.

Ponieważ skarga dotyczy bezczynności organu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w zakresie w którym nie był on właściwy i dlatego postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2010 r. przekazał sprawę do właściwego organu, postępowanie w powyższej sprawie stało się bezprzedmiotowe. Skutkuje to zgodnie z art. 161 § 1 i 2 p.p.s.a. umorzeniem postępowania sądowoadministracyjnego.

Odnosząc się do wniosku skarżącej o wyłączenie ze sprawy Z. R. - Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. wskazać należy, że sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania wniosków o wyłączenie pracowników organów administracji publicznej czy organu administracji publicznej.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.