Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 października 2005 r.
IV SAB/Wr 36/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. (...) na bezczynność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie załatwienia uzgodnienia umieszczenia znaku informacyjnego D-28 w pasie drogi krajowej; postanawia przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) roku M. P. złożyła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym skargę na niezałatwienie przez Rejon Dróg Krajowych w K., sprawy dotyczącej umieszczenia znaku informacyjnego D-28.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wniosła odpowiedź na powyższą skargę wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania, albowiem sprawa będąca przedmiotem skargi na bezczynność organu została załatwiona w całości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 04, 204, poz. 2086 z późn. zm.) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad realizuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje również zadania zarządu dróg krajowych. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzą oddziały w województwach (ust. 2). Obszar działania oddziału pokrywa się z obszarem województwa (ust. 3). Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (ust. 4). Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może upoważnić pracowników Generalnej Dyrekcji do załatwienia określonych spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych (ust. 5). Minister właściwy do spraw transportu, w drodze zarządzenia nadaje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad statut, określający jej wewnętrzna organizację (ust. 6).

Na podstawie art. 18a ust. 6 cytowanej powyżej ustawy Minister Infrastruktury wydał w dniu 29 marca 2002 r. Zarządzenie Nr 5 w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przepis § 2.1 powyższego zarządzenia stanowi, iż Generalny Dyrektor kieruje GDDKiA przy pomocy zastępców Generalnego Dyrektora, dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektorów oddziałów i komórek organizacyjnych. W skład GDDKiA wchodzą oddziały terenowe.

Z kolei z § 3 ust. 3 zarządzenia wynika, iż "Na czele oddziału stoi dyrektor oddziału, który kieruje oddziałem przy pomocy zastępców dyrektora".

W myśl § 6 pkt 1 Zarządzenia Nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad "Oddziałem kieruje dyrektor oddziału przy pomocy swoich zastępców".

Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem oddziału w granicach udzielonego mu przez Generalnego Dyrektora pełnomocnictwa (§ 6 pkt 2).

Z kolei z § 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Oddziału Generalnego wynika, iż Oddział we W. jest komórką organizacyjną GDDKiA".

Przepis § 3 pkt 1 regulaminu stanowi, iż "Na czele Oddziału stoi Dyrektor Oddziału podległy bezpośrednio Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w W. Dyrektor Oddziału podejmuje decyzje we wszystkich sprawach z zakresu działania Oddziału w granicach udzielonego mu przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pełnomocnictwa (§ 3 pkt 3)

Z treści powołanych aktów wynika, iż Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we W. działa,w ramach udzielonego pełnomocnictwa a zatem w imieniu uprawnionego organu.

Oznacza, to że nie uzyskał kompetencji do załatwienia tej indywidualnej sprawy w dalszym bowiem ciągu należy ona do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z treścią art. 13 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W przedmiotowej sprawie zaskarżono bezczynność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mającej siedzibę w W., to jest na terenie właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.).

Z tych względów i na podstawie art. 59 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.