Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2614128

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 marca 2018 r.
IV SAB/Wr 33/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Wojciech Śnieżyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. na bezczynność Wójta Gminy J. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia:

I.

umorzyć postępowanie sądowe;

II.

zwrócić skarżącemu uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, reprezentowany przez radcę prawnego, złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy J. w sprawie udostępnienia informacji publicznej o zarobkach uzyskanych przez sekretarza gminy, uzyskanych w roku 2017 z wyszczególnieniem wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: specjalnego, funkcyjnego oraz za wieloletnią pracę.

W piśmie z 7 lutego 2018 r. pełnomocnik oświadczył, że w imieniu skarżącego cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, dalej: "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z powołanego przepisu wynika, że Sąd rozpoznający wniosek skarżącego w przedmiocie cofnięcia skargi dokonuje w określonych granicach merytorycznej kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia. Sąd ten musi mieć na względzie, by cofnięcie skargi nie zmierzało do obejścia prawa, jak również, by wskutek cofnięcia skargi nie pozostały w obrocie prawnym akty lub czynności dotknięte wadą nieważności.

Sąd analizując pismo pełnomocnika skarżącego zawierające oświadczenie o cofnięciu skargi nie stwierdził, aby w sprawie wystąpiły przesłanki wyłączające skuteczność cofnięcia skargi, o których mowa w art. 60 p.p.s.a.

W związku z tym, stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 60 p.p.s.a., zasadne było umorzenie postępowania sądowego.

W pkt 2 Sąd, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., nakazał zwrócić skarżącemu wpis sądowy uiszczony w niniejszej sprawie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.