IV SAB/Wr 327/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2424674

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2017 r. IV SAB/Wr 327/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w sprawie odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

A. S. (dalej jako strona lub skarżący) wniósł do tut. Sądu skargę na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. (dalej jako organ lub w skrócie Dyrektor IAS) polegającą na braku czynności procesowych w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu go ze służby zawartej w propozycji pracy złożonej dnia 23 maja 2017 r., nr (...). Zdaniem skarżącego Dyrektor IAS twierdzi, iż powyższa propozycja pracy nie jest decyzją administracyjną i odmawia zarówno przekazania odwołania do właściwego organu drugiej instancji (Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) w trybie art. 133 k.p.a., jak też odmawia rozpoznania tego odwołania, jeżeli uznaje, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej nie jest organem drugiej instancji właściwym do rozpoznania odwołania na podstawie art. 127 § 2 k.p.a.

Dyrektor IAS w odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie, a z ostrożności procesowej o oddalenie skargi. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ wskazał, iż wniesioną skargę należy uznać za niedopuszczalną, a więc podlegającą odrzuceniu, stosownie do art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej w skrócie u.p.p.s.a.), gdyż skarga na bezczynność organu jest pochodną skargi na określone działania organu, czyli jest dopuszczalna tylko w takich granicach, w jakich służy skarga do sądu administracyjnego na decyzje administracyjne, określone postanowienia oraz akty i czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa oraz w razie niewydania pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W ocenie organu propozycja pracy złożona skarżącemu w dniu 23 maja 2017 r. nie jest decyzją administracyjną, ani też aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej dotycząca uprawnień lub obowiązków, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1 i 4 u.p.p.s.a. Powołując się na regulacje ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm., dalej jako ustawa wprowadzająca K.A.S. lub w skrócie u.p.w.K.A.S.) Dyrektor IAS podniósł, że w przypadku przyjęcia przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej propozycji zatrudnienia, z dniem określonym w propozycji, jego dotychczasowy stosunek w służbie stałej przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony albo określony. Przekształcenie to następuje automatycznie, z mocy samego prawa, w dacie wskazanej w propozycji i nie wymaga wydania w tej materii odrębnej decyzji administracyjnej, nawet jeżeli uprzednio funkcjonariusz miał nawiązany stosunek służbowy na podstawie mianowania. Ustawodawca nie przewidział bowiem składania przez dyrektorów izb administracji skarbowej propozycji zatrudnienia w formie decyzji, a zatem decyzja taka musiałaby zostać uznana za nieważną, z uwagi na brak kompetencji do jej wydania. Zaakcentowano także, że postępowanie, w którym składana jest przedmiotowa propozycja nie ma charakteru administracyjnego, zewnętrznego, jest jedynie postępowaniem wewnętrznym, odrębnym, niezależnym, do którego nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zwrócono uwagę, iż również Dyrektor IAS, występując w roli kierownika zakładu pracy, nie może być on utożsamiany z organem władzy publicznej i z tego też powodu przedłożoną skarżącej propozycję zatrudnienia uznać należy za akt o charakterze cywilnoprawnym. W przekonaniu Dyrektora IAS przedmiotowa propozycja nie stanowi także czynności materialno - technicznej, a więc nie może być zaliczona do aktów lub czynności organu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 u.p.p.s.a., gdyż nie jest ona rozstrzygnięciem władczym.

Sądowi z urzędu wiadomym jest, że przed tut. Sądem zawisła w dniu 15 listopada 2017 r., sygn. akt IV SA/Wr 682/17, sprawa ze skargi skarżącego przeciwko Dyrektorowi IAS na pismo z dnia 19 maja 2017 r., znak sprawy: (...), w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 u.p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej zależy od wyniku innego postępowania, jeżeli rozstrzygnięcie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie miało wpływ na rozstrzygniecie sprawy będącej przedmiotem pierwszego postępowania. Tak rozumiana przyczyna prejudycjalna zawieszenia zakłada istnienie ścisłego związku między sprawą rozpoznawaną w postępowaniu przed sądem administracyjnym a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej.

W ocenie Sądu, z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, gdyż jej rozstrzygnięcie zależy od wyniku postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie oznaczonej sygn. akt sygn. akt IV SA/Wr 682/17, toczącego się przed tut. Sądem, a którego przedmiotem jest skarga strony na propozycję Dyrektora IAS z dnia 19 maja 2017 r., nr (...), doręczoną skarżącemu w dniu 23 maja 2017 r., określającą warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej w Izbie Administracji Skarbowej we W. na stanowisku starszego kontrolera skarbowego, zaliczanym do grupy stanowisk specjalistycznych w służbie cywilnej. Prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie głównej, przesądzające kwestię czy w sprawie mamy do czynienia z decyzją administracyjną lub innymi aktami lub czynnościami w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 u.p.p.s.a., stanowi niewątpliwie prejudykat dla rozstrzygnięcia w sprawie bezczynności tego samego organu polegającej na braku czynności procesowych w sprawie odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby zawartej w propozycji pracy.

Sąd postanowił zatem zawiesić postępowanie sądowe w niniejszej sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego oznaczonego sygn. akt IV SA/Wr 682/17, gdyż orzeczenie zapadłe w tamtej sprawie będzie miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 131 u.p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.