Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780486

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 stycznia 2011 r.
IV SAB/Wr 31/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. M.- pełnomocnika Z. R. o przywrócenie terminu do złożenia opinii stwierdzającej brak podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wr 31/10 oddalającego wniosek Z. R. o uzupełnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. odrzucającego skargę Z. R. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie rozpoznania wniosków skarżącego postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił wniosek Z. R. o uzupełnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 września

2010 r. odrzucającego skargę Z. R. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie rozpoznania wniosków skarżącego.

Pismem z dnia 12 stycznia 2011 r. adwokat M. M. przedłożył sądowi opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wymienionego postanowienia z dnia 29 października 2010 r. Jednocześnie pełnomocnik wskazał, że sporządzenie opinii stało się możliwe dopiero po dniu 5 stycznia 2011 r., tj. po udostępnieniu akt niniejszej sprawy i wniósł w związku z tym "z ostrożności procesowej" o przywrócenie terminu do złożenia opinii.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przewidują jedynie termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Nie określają natomiast terminu, w jakim pełnomocnik zawiadamia Sąd (jeśli wyraźnie to czyni, jak w omawianym przypadku) o braku podstaw do wniesienia tego rodzaju środka prawnego.

Dlatego też postępowanie sądowe, wszczęte wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, jest bezprzedmiotowe i jako takie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 cytowanej ustawy podlega umorzeniu.

Z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.