Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780485

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2010 r.
IV SAB/Wr 31/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Z. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wr 31/10 oddalające wniosek o uzupełnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wr 31/10 odrzucające skargę na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie rozpoznania wniosków skarżącego postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 20 września 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wr 31/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę Z. R. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie rozpoznania wniosków skarżącego

Pismem z dnia 14 października 2010 r. Z. R. wniósł o uzupełnienie wymienionego postanowienia Sądu.

Postanowieniem z dnia 29 października 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wr 31/10 Sąd oddalił wniosek skarżącego o uzupełnienie postanowienia Sądu z dnia 20 września 2010 r.

Pismem z dnia 3 listopada 2010 r. skarżący wniósł zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 29 października 2010 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest: 1) przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu; 2) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61; 3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; 4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku; 5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; 6) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; 7) odrzucenie skargi kasacyjnej; 8) odrzucenie zażalenia; 9) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej; 10) ukaranie grzywną.

Z powyższego wyliczenia postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego wynika, że zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o uzupełnienie postanowienia nie przysługuje.

Należy zauważyć, że skarżący został pouczony przez Sąd, że na postanowienie

z dnia 29 października 2010 r. zażalenie nie przysługuje.

W związku z powyższym zażalenie to, jako niedopuszczalne, należało odrzucić, co orzeczono na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. wyżej powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.