Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2005 r.
IV SAB/Wr 26/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie wydania decyzji w postępowaniu odwoławczym postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu.

Uzasadnienie faktyczne

E. S. wniósł skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. polegającą na nie rozpoznaniu jego odwołania złożonego od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P. Z. z dnia (...) r. Nr (...) i nie wydaniu w tej sprawie decyzji w postępowaniu odwoławczym.

Decyzją z dnia (...) r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. rozpatrzyło odwołanie skarżącego od wyżej wymienionej decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P. Z.

Mając na względzie powyższe uznać należy, iż wniesiona w niniejszej sprawie skarga stała się bezprzedmiotowa.

W tym stanie rzeczy stwierdzić trzeba, że w rozpatrywanej sprawie wydanie wyroku stało się zbędne, a zatem zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) należało orzec jak wyżej.