Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780472

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
IV SAB/Wr 23/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. D. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego, okresowego, celowego, celowego specjalnego wskutek zażalenia skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2010 r. sygn. akt IV SAB/Wr 23/10 odrzucające skargę kasacyjną skarżącej postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2010 r. wydanym w niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę kasacyjną Z.D., osobiście przez nią sporządzoną, na postanowienie tego Sądu z dnia 25 czerwca 2010 r. odrzucające skargę Z. D. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w przedmiocie przyznania zasiłku stałego, okresowego, celowego, celowego specjalnego. Odpis postanowienia z 30 lipca 2010 r. wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia od niego zażalenia został doręczony skarżącej w dniu 6 sierpnia 2010 r.

W dniu 9 sierpnia 2010 r. skarżąca nadała w urzędzie pocztowym sporządzone przez siebie pismo procesowe nazwane "sprzeciwem", w którym zakwestionowała wydane w sprawie postanowienie z dnia 30 lipca 2010 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Z mocy tego przepisu prawa do zażaleń stosuje się odpowiednio przepis art. 175 § 2 i § 3 p.p.s.a. Zatem w myśl art. 175 § 2 p.p.s.a. zażalenie może sporządzić sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem ponadto prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Dodatkowo w sprawach obowiązków podatkowych, zażalenie może być sporządzone przez doradcę podatkowego, a w sprawach własności przemysłowej przez rzecznika patentowego (art. 175 § 3 p.p.s.a). Niesporządzenie zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną przez jedną z osób wymienionych w art. 194 § 4 p.p.s.a. jest nieusuwalnym brakiem powodującym odrzucenie zażalenia na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z dnia 30 września 2004 r., sygn. OZ 474/04, niepubl.). Zgodnie bowiem z treścią art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. W myśl zaś art. 178 p.p.s.a sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie skarżąca - mimo skierowanego do niej wraz z odpisem postanowienia z dnia 30 lipca 2010 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej, pouczenia co do terminu i sposobu złożenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej - sama sporządziła i wniosła za pośrednictwem tut. Sądu, w ustawowym terminie, pismo skierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym kwestionowała treść rozstrzygnięcia z dnia 30 lipca 2010 r., którym odrzucono osobiście sporządzoną przez skarżącą skargę kasacyjną. W ocenie Sądu pismo to jest zażaleniem na postanowienie Sądu z dnia 30 lipca 2010 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej. Zażalenie to podlegało jednak odrzuceniu jako niedopuszczalne z powodu nieusuwalnego braku formalnego, jakim jest sporządzenie owego zażalenia osobiście przez stronę nie będącą jednym z podmiotów wymienionych w art. 175 § 2 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a i art. 194 § 4 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.