Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597212

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 14 grudnia 2018 r.
IV SAB/Wr 201/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. M. i W. M. na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: sprostować z urzędu komparycję wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2018 r. sygn. akt IV SAB/Wr 201/18 w ten sposób, że w składzie orzekającym w sprawie (wiersz ósmy wyroku) w miejsce błędnie wpisanego nazwiska trzeciego sędziego "Sędzia WSA Ewa Kalinowska" wpisać prawidłowe nazwisko: "Sędzia WSA Ewa Kamieniecka"

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) dalej p.p.s.a., sprostowaniu podlegają niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki zawarte w wyroku. Wykładania gramatyczna wymienionego przepisu wskazuje na to, że wszystkie opisane w nim nieprawidłowości muszą mieć charakter oczywisty tzn. niebudzący wątpliwości, bezsporny, pewny. Oczywistość wadliwości może wynikać z samej natury niedokładności, błędu lub omyłki, jak też z porównania ich z innymi niebudzącymi wątpliwości okolicznościami.

W przedmiotowej sprawie, w komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2018 r. popełniono oczywistą omyłkę pisarską polegającą na nieprawidłowym oznaczeniu nazwiska trzeciego sędziego, będącego członkiem składu orzekającego. Błędnie bowiem wskazano "Ewa Kalinowska" zamiast " Ewa Kamieniecka". Jak wynika z zarządzenia przewodniczącego Wydziału IV z dnia 22 października 2018 r. (k.18) w niniejszej sprawie wyznaczono skład: przewodniczący w osobie sędzi NSA Mirosławy Rozbickiej- Ostrowskiej (sprawozdawca) oraz sędziowie: sędzia WSA Bogumiła Kalinowska i sędzia WSA Ewa Kamieniecka, która też złożyła własnoręczny podpis pod wyrokiem Tym samym sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej stało się konieczne.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.