Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720688

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 września 2019 r.
IV SAB/Wr 150/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV w dniu 9 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. na bezczynność Burmistrza P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia:

I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

II. zwrócić skarżącemu kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu nienależnie uiszczonych kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 lipca 2018 r. T. W., dalej: skarżący, wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na opisaną w sentencji bezczynność Burmistrza P.

Wraz z wniesieniem skargi na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu została uiszczona przez skarżącego kwota 100 złotych tytułem wpisu od skargi, zaksięgowana pod pozycją 3322/2019.

Pismem z dnia 2 września 2019 r. skarżący cofnął wniesioną skargę i wniósł o zwrot opłaty sądowej w wysokości 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. stanowi, iż skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Czynność procesową strony skarżącej - w świetle materiału sprawy - należy uznać za dopuszczalną i skuteczną. Postępowanie sądowe stało się zatem w tej sprawie bezprzedmiotowe. W konsekwencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlegało umorzeniu.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi, Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.