Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664777

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 września 2013 r.
IV SAB/Wr 140/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Sieci (...) w W. na bezczynność Burmistrza Miasta Ż. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. Sieć (...) w W., dalej skarżąca, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Burmistrza Miasta Ż. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 lipca 2013 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 złotych od wniesionej przez nią skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Ż. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało skutecznie doręczone stronie skarżącej w dniu 23 lipca 2013 r.

Mimo upływu zakreślonego terminu strona skarżąca nie uiściła należnej opłaty.

Pismem z dnia 11 września 2013 r. skarżąca cofnęła skargę wniesioną w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżąca do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uiściła wpisu sądowego, co musiało skutkować odrzuceniem skargi.

Wskazać należy, że przesłanki niedopuszczalności skargi, o których mowa w art. 58 § 1 p.p.s.a. mają pierwszeństwo przez okolicznościami warunkującymi umorzenie postępowania sądowego. Obok tych przesłanek, do warunków skutecznego złożenia skargi do sądu administracyjnego zalicza się - stosownie do treści art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. - uiszczenie wpisu od skargi. W razie bowiem niedopuszczalności skargi postępowanie sądowe w ogóle nie może się toczyć, nie może więc zostać także umorzone (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt II OSK 923/08 lex nr 527696).

Mając zatem na uwadze powyższe ustalenia stanu faktycznego i stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.