Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664858

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2013 r.
IV SAB/Wr 124/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Sygn. akt IV SAB/Wr 124 /12 POSTANOWIENIE Dnia 18 grudnia 2013 r. Ewa Orłowska - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata ustanowionego z urzędu M. B. o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi Z. R. na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we (...) w przedmiocie publikacji decyzji ostatecznej na wniosek z dnia (...) postanawia: odmówić przyznania od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W., adwokatowi ustanowionemu z urzędu, wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. postanowieniem z dnia 10 stycznia 2013 r. odrzucił skargę.

Postanowieniem referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we W. z dnia 29 stycznia 2013 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Pismem z dnia (...) Okręgowa Rada Adwokacka we W. wyznaczyła pełnomocnika z urzędu adwokata M. B.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. postanowieniem z dnia 22 października 2013 r. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o dokonanie wykładni powyższego postanowienia Sądu z dnia 10 stycznia 2013 r. odrzucającego skargę (pkt I sentencji).

Następnie wyznaczony przez Radę Adwokacką pełnomocnik z urzędu, pismem z dnia (...), sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od powyższego postanowienia Sądu z dnia 22 października 2013 r. Odrębnym pismem, opatrzonym tą samą datą, wniósł również o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia tej opinii i oświadczył, że pomoc prawna udzielona z urzędu nie została opłacona w całości ani w części.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad prawnych określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrot niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do art. 258 § 2 pkt 8 powołanej ustawy do czynności referendarza sądowego w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy należy m.in. wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi lub radcy prawnemu za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Przepis § 19 cytowanego wyżej rozporządzenia stanowi, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb państwa obejmują:

1)

opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 - 5 oraz

2)

niezbędne udokumentowane wydatki adwokata.

Natomiast § 20 tego rozporządzenia stanowi, że wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

Z treści § 18 ust. 1 pkt 2 lit " b " rozporządzenia wynika, że stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Wniosek pełnomocnika z urzędu z dnia (...) o przyznanie wynagrodzenia z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Sądu z dnia 22 października 2013 r. umarzającego postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o dokonanie wykładni postanowienia Sądu z dnia 10 stycznia 2013 r. odrzucającego skargę (pkt I sentencji) - nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi na to, że postanowienie umarzające postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o dokonanie wykładni postanowienia sądu nie podlega zaskarżeniu.

Od postanowienia tego nie przysługuje bowiem prawo do wniesienia skargi kasacyjnej, uregulowanej w art. 173 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z którego wynika, że od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna.

W końcowych wnioskach opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (pkt 6) pełnomocnik wskazał, że postanowienie Sądu z dnia 22 października 2013 r. jest zgodne z prawem wobec czego w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek do sporządzenia skargi kasacyjnej. Z treści tej opinii wynika również, że na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje skarga kasacyjna oraz że instytucja umorzenia ma zastosowanie do postępowań wpadkowych, prowadzonych w ramach postępowania ze skargi.

Skoro od postanowienia sądu umarzającego postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o dokonanie wykładni postanowienia sądu nie przysługuje żaden środek odwoławczy, w tym prawo do wniesienia skargi kasacyjnej, to tym samym niezasadny jest wniosek o zasądzenie wynagrodzenia z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia takiej skargi.

Postanowienie to nie jest postanowieniem kończącym postepowanie w sprawie, o którym mowa art. 173 § 1 Prawa o postepowaniu przed sądami administracyjnymi.

Powyższe potwierdza treść przytoczonego wyżej przepisu § 18 ust. 1 pkt 2 lit " b " rozporządzenia, z którego jednoznacznie wynika, że wynagrodzenie przysługuje w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Pomoc prawna w postępowaniu przed sądami II instancji w przypadku orzeczeń od których przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej, wymienionych art. 173 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, polega na sporządzeniu i wniesieniu skargi kasacyjnej albo sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Dodać należy, iż pismem Sądu z dnia 31 października 2013 r. przesłano pełnomocnikowi z urzędu postanowienie Sądu z dnia 22 października 2013 r. wraz z informacją, iż od postanowienia tego nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

Z tych względów, na podstawie art. 250 i art. 258 § 2 pkt 8 oraz art. 173 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 18 ust. 1 pkt 2 lit "b" rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.