Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722931

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 września 2019 r.
IV SAB/Wr 123/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na bezczynność (...) Sp. z o.o. z/s w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 24 września 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wr 123/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę A. K. na bezczynność (...) Sp. z o.o. z/s w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Skarżący uiścił wpis od skargi w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego.

Skoro w postanowieniu o odrzuceniu skargi nie zawarto orzeczenia o zwrocie wpisu, to należy w tym przedmiocie wydać odrębne postanowienie, które może zapaść na posiedzeniu niejawnym (patrz: Małgorzata Niezgódka - Medek (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz.", LEX 2011, teza 4 do art. 232).

Wobec powyższego należało, na mocy art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.