Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646716

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 lipca 2009 r.
IV SAB/Wa 97/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marian Wolanin.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) maja 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 29 czerwca 2009 r. (w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 22 czerwca 2009 r.) wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Pismo Sądu zawierało pouczenie, że nieuiszczenie wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 6 lipca 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy - karta nr 19). Termin do wykonania wezwania upłynął zatem w dniu 13 lipca 2009 r.

Jak wynika z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie we wskazanym terminie skarżący nie uiścił wpisu sądowego należnego od skargi, dlatego na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.