Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780466

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 września 2010 r.
IV SAB/Wa 93/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na bezczynność Rady Powiatu w S. w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2010 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) M. Z. złożyła do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Rady Powiatu w S. i Naczelnika Gminy I.

Zarządzeniem z dnia 14 kwietnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) przekazał skargę M. Z. do Rady Powiatu w S.

Pismem z dnia (...) maja 2010 r. Rada Powiatu w S. nadesłała odpowiedź na skargę wnosząc o jej oddalenie.

Zarządzeniem z dnia 7 czerwca 2010 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych złożonej skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia przez jednoznaczne sprecyzowanie, jaki organ administracji i w jakim zakresie pozostaje w bezczynności. Skarżąca zobowiązana została do wskazania, jakiego wniosku przez nią złożonego nie rozpoznał organ administracji lub też jakiej decyzji (postanowienia, innego aktu lub czynności) nie wydał (nie podjął) ten organ, chociaż zobowiązany był do wydania (podjęcia) z urzędu.

Wyżej wskazane wezwanie zostało skarżącej doręczone w dniu 15 czerwca 2010 r., co wynika z dowodu doręczenia znajdującego się w aktach przedmiotowej sprawy (k. (...)).

W wyznaczonym terminie, którego upływ nastąpił z dniem 22 czerwca 2010 r. M. Z. nie uzupełniła wyżej wskazanych braków swojej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Przepis art. 49 § 1 p.p.s.a. stanowi natomiast, iż w przypadku, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w przypadku nieuzupełnienia przez skarżącego braków formalnych skargi sąd skargę odrzuca.

W niniejszej sprawie skarżąca została prawidłowo wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi. Tymczasem w wyznaczonym terminie jej braki nie zostały uzupełnione.

W konsekwencji wobec nieuzupełnienia braków skargi w terminie Sąd w oparciu o regulację art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.