Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2008 r.
IV SAB/Wa 93/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Stopczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M.K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2007 r., sygn. akt IV SAB/Wa 93/07 odrzucającego skargę M.K. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M.K. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości.

Odpis tego postanowienia został doręczony skarżącemu w dniu 21 listopada 2007 r. wraz z pouczeniem, że strona może w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia, wnieść skargę kasacyjną, która powinna być, pod rygorem odrzucenia, sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

W dniu 19 grudnia 2007 r. M.K. wniósł skargę kasacyjną od powyższego postanowienia, sporządzoną osobiście. Jako uzasadnienie kwalifikacji posiadanych do osobistego sporządzenia środka zaskarżenia skarżący powołał swoje wykształcenie oraz wieloletnią praktykę w sądownictwie w charakterze strony postępowania (udział w wielu rozprawach).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Odnosząc się do wywodów skargi kasacyjnej, iż skarżący posiada niezbędne kwalifikacje do sporządzenia tego pisma procesowego, doświadczenie, wyjaśnić należy, że ustawodawca przewidział wyjątki od określonej w art. 175 § 1 powołanej ustawy zasady przymusu adwokacko - radcowskiego, w paragrafach 2 i 3 tego artykułu. Osobiście skargę kasacyjną może sporządzić tylko sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Ponadto w sprawach obowiązków podatkowych skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego, zaś w sprawach z zakresu własności przemysłowej - przez rzecznika patentowego. Należy podkreślić, że wymieniony katalog podmiotów uprawnionych do sporządzenia skargi kasacyjnej jest zamknięty. Nie jest zatem możliwe uznanie za skutecznie wniesioną skargi kasacyjnej, sporządzonej przez osobę posiadającą wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w procedurze sądowej. W świetle cytowanych wyżej przepisów, przymus adwokacko-radcowski nie obejmuje bowiem innych osób, aniżeli wymienione w art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. Skarżący do kręgu osób tam wymienionych nie należy.

Ponieważ skarga kasacyjna w niniejszej sprawie została sporządzona osobiście przez skarżącego, który nie należy do kręgu osób, które z racji wykonywanego zawodu prawniczego bądź też z tytułu posiadania odpowiedniego stopnia naukowego, zwolnione są z obowiązującego przymusu adwokacko-radcowskiego, należało ją jako niedopuszczalną odrzucić, na podstawie art. 178 w związku z art. 175 § 1 cytowanej ustawy.