IV SAB/Wa 43/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2525802

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2018 r. IV SAB/Wa 43/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sękowska (spr.).

Sędziowie Agnieszka Wójcik, Grzegorz Rząsa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia (...) z siedzibą w K. o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Małgorzaty Małaszewskiej-Litwiniec od orzekania w sprawie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia (...) z siedzibą w K. na przewlekłość Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku postanawia odmówić wyłączenia sędziego Małgorzaty Małaszewskiej-Litwiniec od orzekania w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z 7 maja 2017 r. skarżące - Stowarzyszenia (...) złożyło wniosek o wyłączenie sędziego WSA Małgorzaty Małaszewskiej-Litwiniec. Wniosek uzasadniło okolicznością, że sędzia "...ekwilibrystyką słowną odrzuciła (...) zażalenie...". Stowarzyszenie zarzuciło również sędziemu Małgorzacie Małaszewskiej-Litwiniec "...nazbyt swobodną ocenę dowodów...".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Sędzia jest wyłączony od udziału w sprawie z mocy samej ustawy w sprawach określonych w art. 18 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.").

Niezależnie od przyczyn wymienionych w powołanym wyżej przepisie, stosownie do treści art. 19 cytowanej ustawy, sąd wyłącza sędziego na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. Zgodnie z art. 20 § 1 powołanej ustawy wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że instytucja wyłączenia sędziego stanowi gwarancję procesową, która ma na celu zapewnienie bezstronności i obiektywizmu w rozpoznaniu sprawy przez sąd w składzie orzekającym, którego sędziowie nie pozostają w relacjach osobistych ze stronami oraz nie mieli określonych związków z rozpoznawaną sprawą. Istota przepisów o wyłączeniu sędziego sprowadza się do wyeliminowania przyczyn, które mogą powodować wątpliwości co do bezstronności i obiektywizmu sędziego w rozpoznawaniu określonej sprawy. Osobiste przeświadczenie skarżącego co do tego, że sędzia prowadzi proces wadliwie, nie może być uznane za powód przemawiający za jej wyłączeniem.

W orzecznictwie jednolicie wskazuje się, że wyłączenie na podstawie art. 19 p.p.s.a. powinno odwoływać się do zobiektywizowanych przesłanek, tak aby wątpliwość co do bezstronności sędziego mogła zostać uznana za mającą realne podstawy. Nie wystarczy do zastosowania wskazanego przepisu występowanie u strony podejrzenia, co do braku bezstronności sędziego, czy subiektywne przekonanie, co do negatywnego nastawienia sędziego do strony (por. postanowienie NSA z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt II OZ 40/15, CBOSA).

Sędzia Małgorzata Małaszewska-Litwiniec złożyła oświadczenie, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzą żadne podstawy do jej wyłączenia. Należy zatem uznać, że nie istnieje taka okoliczność, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego, której dotyczy wniosek skarżącej.

W niniejszej sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w art. 18 § 1-3 i art. 19 p.p.s.a., jak również skarżąca nie uprawdopodobniła przyczyn wyłączenia, stosownie do w art. 20 § 1 tej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 22 § 1 i § 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.