Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2990022

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 września 2018 r.
IV SAB/Wa 367/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Rząsa.

Sędziowie WSA: Aneta Dąbrowska, Jarosław Łuczaj (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 14 września 2018 r. sprawy ze skargi R. G. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę (...) postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

1. zobowiązuje Wojewodę (...) do wydania decyzji w przedmiocie rozpoznania wniosku R. G. z dnia (...) listopada 2016 r. o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w terminie miesiąca od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę (...) postępowania wskazanego w punkcie 1. miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

3. przyznaje od Wojewody (...) na rzecz R. G. sumę pieniężną w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych;

4. oddala skargę w pozostałej części;

5. zasądza od Wojewody (...) na rzecz R. G. kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.