Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646659

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 marca 2009 r.
IV SAB/Wa 30/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. R. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie wydania zaświadczenia postanawia: postanawia:

1.

stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania sprawy,

2.

przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

J. R.przedmiotem skargi uczynił bezczynność Wojewody (...), to znaczy organu, który ma siedzibę na obszarze właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - § 1 pkt 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.).

W związku z powyższym na podstawie art. 59 § 1 powołanej ustawy należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.