Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646658

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2009 r.
IV SAB/Wa 3/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. K. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Spadkobiercy skarżącego - J. K., A. S., M. Z. i H. K. pismem datowanym na 24 listopada 2008 r. cofnęli skargę na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (k. 73).

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

Sąd w niniejszej sprawie uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne, ponieważ nie zmierza ono do obejścia prawa ani nie powoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Wobec skutecznego cofnięcia skargi przez skarżącego Sąd orzekł o umorzeniu postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 161 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.