Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646654

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 marca 2009 r.
IV SAB/Wa 24/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Otylia Wierzbicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. R. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nierozpoznania odwołania postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić skarżącemu cały wpis sądowy w kwocie 100 zł (sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący W. R. pismem z dnia 13 marca 2009 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) cofnął skargę na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiecie nierozpoznania odwołania.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) w przypadku cofnięcia skargi przez skarżącego Sąd może uznać cofnięcie za niedopuszczalne tylko w sytuacji, gdy zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W okolicznościach niniejszej sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał cofnięcie skargi za skuteczne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

W punkcie II orzeczono na podstawie art. art. 232 § 1 pkt 1a powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.