Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646653

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 lutego 2009 r.
IV SAB/Wa 23/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. T. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nierozpoznania odwołania postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić skarżącemu kwotę 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 lutego 2009 r. pełnomocnik W. T. w związku z wydaniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzji z dnia (...) lutego 2009 r., cofnął skargę wniesioną w dniu 11 grudnia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nierozpoznania w ustawowym terminie odwołania od decyzji tego organu z dnia (...) lipca 2008 r.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), skarżący może cofnąć skargę, a cofnięciem tym sąd jest związany, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W sprawie niniejszej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne oraz skuteczne i mając to na względzie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w pkt 1 sentencji.

W punkcie 2 sentencji orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a powołanej ustawy

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.