Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646644

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
IV SAB/Wa 211/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. T. i S. T. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 lipca 2009 r., doręczonym w odpisie, wezwano skarżących A. T. i S. T. do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi w kwocie 100 zł - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania wysłane na adres wskazany w skardze odebrała A. T. 7 grudnia 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru - k. 16 i 17), zaś termin do uiszczenia opłaty sądowej upłynął bezskutecznie 14 grudnia 2009 r. Z akt sprawy wynika, iż w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ((Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - dalej w skrócie: p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stały lub stosunkowy. W sprawie skarg na bezczynność organów administracji - stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, ze zm.) - pobiera się wpis stały w wysokości 100 zł.

Wobec faktu, iż skarżący - pomimo prawidłowego wezwania - w zakreślonym przez Sąd terminie nie uiścili należnego wpisu od skargi - na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. - postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.