Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780441

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2011 r.
IV SAB/Wa 198/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. B. i S. B. na bezczynność Wójta Gminy L. w zakresie rozpatrzenia sprawy dotyczącej przywrócenia stanu poprzedniego gruntu postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić B. B. i S. B. wpis od skargi w kwocie 100 zł (słownie: stu złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi B. B. i S. B., wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2010 r. sygn. akt IV SA/Wa 2063/09 uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2009 r. oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Wójta Gminy L. z dnia (...) maja 2009 r. w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego gruntu.

B. B. i S. B., pismem z dnia 19 października 2010 r., zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie bezczynność Wójta Gminy L. w zakresie rozpatrzenia sprawy przywrócenia stanu poprzedniego gruntu, po wydaniu wskazanego wyroku z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Zarówno skarżący (pismo z dnia 17 stycznia 2011 r. - k. 68 akt sprawy), jak i organ administracji (pismo z dnia 12 stycznia 2011 r. - k. 66 akt sprawy), w odpowiedzi na wezwanie Sądu, wskazali, że przed wniesieniem przedmiotowej skargi B. B. i S. B. nie złożyli do organu administracji publicznej wyższego stopnia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie Stosownie do treści art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej również p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (§ 2).

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w art. 37 § 1 możliwość wniesienia przez stronę postępowania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez organ administracji publicznej. Zażalenie to służy do organu administracji publicznej wyższego stopnia nad organem pozostającym w bezczynności. Zażalenie, o jakim mowa w art. 37 § 1 k.p.a., jest środkiem zaskarżenia przewidzianym w art. 52 § 2 p.p.s.a., który skarżący musi wyczerpać, by móc skutecznie wnieść skargę do sądu administracyjnego, pod warunkiem wszakże że, jak stanowi art. 52 § 1 p.p.s.a., środek ten przysługiwał stronie w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Artykuł 37 § 1 k.p.a. przewiduje, jak zaznaczono, taki środek zaskarżenia w przypadku bezczynności organu, ale tylko wówczas, gdy nad organem pozostającym w bezczynności jest organ administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu k.p.a. (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2006 r. sygn. akt I OSK 480/06).

Stosownie do treści art. 17 pkt 1 k.p.a., w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego organami wyższego stopnia są samorządowe kolegia odwoławcze. W stosunku do Wójta Gminy L. organem wyższego stopnia jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. Zatem złożenie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie do tego organu administracji jest warunkiem dopuszczalności skargi na bezczynność Wójta Gminy L.

Z akt postępowania administracyjnego nie wynika, aby skarżący złożyli przed wniesieniem przedmiotowej skargi stosowane zażalenie. Ich pismo z dnia 17 stycznia 2010 r. oraz pismo organu administracji z dnia 12 stycznia 2011 r. jednoznacznie wskazują, że nie dopełniono tej czynności. Skarżący nie wyczerpali zatem środka zaskarżenia w rozumieniu art. 52 § 2 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w zw. z art. 52 § 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w punkcie pierwszym postanowienia.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.