Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3065022

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.
IV SAB/Wa 14/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Paweł Dańczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 czerwca 2020 r. w sprawie ze J. L. na bezczynność Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z 20 lutego 2020 r., wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego, stosowanie do § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlegał odrzuceniu.

Sąd przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania skargi winien bowiem uprzednio pochylić się nad wymogami jej dopuszczalności. Warunkiem zaś podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty (art. 220 p.p.s.a.).

Wezwanie do uzupełnienia braków skargi zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej 3 czerwca 2020 r. Ostatni dzień na jego wykonanie przypadał zatem na 10 czerwca 2020 r. W rejestrze opłat sądowych nie odnotowano jednak wpłaty kwoty należnej tytułem wpisu sądowego. W tym stanie rzeczy termin do uzupełnienia braków skargi upłynął bezskutecznie.

Nie mógł więc odnieść zamierzonego skutku wniosek o cofnięcie skargi, gdyż przesłanki niedopuszczalności skargi mają pierwszeństwo przed okolicznościami warunkującymi umorzenie postępowania. Skoro zaś skarga nie została skutecznie wniesiona, a postępowanie sądowe nie może się toczyć w ogóle, to nie może również zostać umorzone.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.