Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026895

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 marca 2009 r.
IV SAB/Wa 109/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenia nieważności decyzji postanawia

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić skarżącej cały uiszczony wpis w kwocie 100 (stu) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

M. H., działając przez pełnomocnika adw. J. U., złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy S., z dnia (...) kwietnia 1979 r., orzekającej o przejęciu na własność Skarbu Państwa, bez odszkodowania, gospodarstwa rolnego położonego we wsi R., stanowiącego własność skarżącej.

Działający w sprawie pełnomocnik nie nadesłał wraz ze skargą pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącej przed sądami administracyjnymi. W związku z powyższym, pismem z dnia 8 sierpnia 2008 r., został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie pełnomocnictwa, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skutecznie doręczone w dniu 13 sierpnia 2008 r. Ponieważ pełnomocnik nie wykonał wezwania Sądu w wyznaczonym terminie, pismem z dnia 26 września 2008 r., skarżąca została wezwana do osobistego podpisania skargi lub do nadesłania osobiście podpisanego jej odpisu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Strona nie wykonała zarządzenia Sądu w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) każde pismo, kierowane przez stronę do Sądu, powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli wnosi je pełnomocnik (art. 46 § 3 p.p.s.a.). Na podstawie art. 57 § 1 cyt. ustawy te same wymagania co pismo, spełniać powinna wniesiona do Sądu skarga.

W niniejszej sprawie, pomimo wezwań Sądu pełnomocnik strony nie nadesłał pełnomocnictwa, które legitymowałoby go do występowania w imieniu skarżącej, ani też skarżąca nie podpisała skargi osobiście.

W związku z powyższym, mając na uwadze fakt nie uzupełnienia braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie, Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji. O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1a cyt. ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.