Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093123

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
IV SAB/Po 48/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie podziału nieruchomości postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem złożonej w niniejszej sprawie skargi stała się bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w sprawie rozpatrzenia zażalenia na niezałatwienie przez Burmistrza L. w terminie sprawy wydania decyzji o podział nieruchomości położonej w L., dz. nr (...).

Skargę złożono w następującym stanie faktycznym:

Pismem sporządzonym w dniu (...) 2011 r. W. S. wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. zażalenie (dot. sprawy o nr (...)) na bezczynność Burmistrza L. w sprawie wydania decyzji o podziale nieruchomości nr (...) położonej w L. W złożonym zażaleniu skarżący opisał dotychczasowy bieg postępowania i zarzucił, że postępowanie to nie spełnia podstawowych zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jest prowadzone opieszale - a ponadto - jest prowadzone "nie w sprawie". Skarżący podkreślił wówczas, że zgodnie z zasadą ogólną, art. 12 k.p.a. organy powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko. W ocenie autora zażalenia prowadzone postępowanie nie spełniało tych wymogów, jak również wymogów, o których mowa w art. 35 i 36 k.p.a. Skarżący podkreślił ponadto, że postępowanie "ciągnie się" już rok i dwa miesiące, czyli przekracza wszystkie dopuszczalne terminy załatwienia sprawy. Dlatego też - jak wskazano w piśmie - skarżący "zgodnie z art. 37 k.p.a." złożył zażalenie (k. 87 i 88 akt adm.).

Jak wynika z przekazanych Sądowi akt sprawy, w związku ze złożonym zażaleniem, Kolegium zwróciło się do Burmistrza L. o przekazanie akt sprawy. W odpowiedzi na to wezwanie Burmistrz Miasta L., wyjaśnił, że sprawa dotycząca podziału spornej nieruchomości toczy się i winna zostać zakończona do 28 lutego 2011 r. (k. 105 akt adm.)

Pismem sporządzonym dnia (...) 2011 r. W. S. wniósł do sądu administracyjnego skargę na niezałatwienie szeregu spraw, przy czym skargę dotyczącą Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w sprawie nr (...) zarejestrowano pod sygnaturą IV SAB/Po 48/11.

W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o jej odrzucenie.

Jednocześnie, postanowieniem z dnia (...) 2011 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. uznało za nieuzasadnione zażalenie W. S. na bezczynność Burmistrza L. w sprawie wydania decyzji o podział nieruchomości położonej w L., dz. nr (...) (k. 107 akt adm.). Uzasadniając, Kolegium wyjaśniło skarżącemu motywy rozstrzygnięcia i wskazało, że w dniu (...) 2011 r. Burmistrz Miasta L. wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie podziału nieruchomości ozn. nr (...), położonej w L. Skarżący, choć pouczony o swoim prawie, nie skorzystał jednak z możliwości złożenia odwołania od tej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej jako p.p.s.a.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a".

Stosownie do treści przepisu art. 52 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, przy czym przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (§ 2 art. 52). W sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a środkiem zaskarżenia, o którym mowa w art. 52 § 2 p.p.s.a., jest zażalenie o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej k.p.a.), tj. na niezałatwienie sprawy w terminie, skierowane do organu wyższego stopnia. Stosownie jednak do treści art. 37 § 1 k.p.a. jeżeli nie ma takiego organu stronie służy - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W świetle powyższego, warunkiem skutecznego wniesienia do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ jest wyczerpanie środków zaskarżenia poprzez złożenie uprzednio przez stronę skarżącą zażalenia na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do organu wyższego stopnia. Podkreślenia jednak wymaga, że "wyczerpanie przez stronę trybu zażaleniowego określonego w art. 37 k.p.a. warunkuje wniesienie skargi na bezczynność organu I instancji, a nie organu wyższego stopnia, do którego wniesiono zażalenie" (zob. postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2011 r., sygn. II SAB/Wr 34/11, postanowienie WSA w warszawie z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt II SAB/Wa 66/07, publ. LEX nr 420139). Tymczasem, przedmiotem skargi w niniejszej sprawie uczyniono właśnie bezczynność Kolegium dotyczącą rozpoznania zażalenia wniesionego w trybie art. 37 § 1 k.p.a.

W orzecznictwie utrwalony jest jednak pogląd, że zarówno rozpoznanie przez organ wyższego stopnia w formie postanowienia zażalenia wniesionego na podstawie art. 37 § 1 k.p.a. (zob. postanowienia NSA: z dnia 12 lutego 2002 r.; II SA/Gd 3920/01; LEX nr 76109; z dnia 27 września 2001 r.; I SAB 177/01; LEX nr 84483 oraz z dnia 8 lutego 1995 r.; I SAB 86/94, ONSA 1996, Nr 1, poz. 39), jak i bezczynność lub przewlekłość organu wyższego stopnia w przedmiocie rozpoznania tego zażalenia - nie podlega - zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Wyjaśnić, bowiem należy, że organ administracyjny właściwy do rozpoznania zażalenia wniesionego na podstawie art. 37 § 1 k.p.a. wydaje w celu jego załatwienia postanowienie, o jakim mowa w art. 123 k.p.a. Jest to postanowienie zaliczane do grupy wydawanych w toku postępowania administracyjnego dotyczące poszczególnych kwestii - jak w tym przypadku bezczynności organu - wynikających w toku tego postępowania, lecz nie rozstrzygające o istocie sprawy. Nie jest to też postanowienie kończące postępowanie, a także nie przysługuje od niego zażalenie. Dlatego też, tego rodzaju postanowienia nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Skoro na postanowienie wydane w trybie art. 37 k.p.a. nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego, to tym samym skarga ta nie przysługuje na bezczynność organu polegającą na nierozpoznaniu zażalenia wniesionego w trybie art. 37 § 1 k.p.a., w tym także na niewyrażeniu stanowiska przez ten organ w formie postanowienia (zob. postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2011 r., sygn. II SAB/Wr 34/11, postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 5 czerwca 2009 r., sygn. akt IV SAB/Gl 21/09, publ. LEX nr 504035).

Stąd też, skoro intencją skarżącego, było wywołanie skutku w postaci zdyscyplinowania Kolegium w sprawie rozpoznania zażalenia na niezałatwienie przez Burmistrza L. w terminie sprawy wydania decyzji o podział nieruchomości położonej w L., dz. nr (...), to nie może budzić uzasadnionych wątpliwości, iż ze wskazanych przyczyn skarga ta była niedopuszczalna.

W świetle powyższego, skargę wniesioną przez W. S. w niniejszej sprawie uznać należało za niedopuszczalną i jako taką na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucić, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.