Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093110

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 czerwca 2011 r.
IV SAB/Po 30/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 czerwca 2011 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia Zwykłego Mieszkańców Wsi R. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w przedmiocie nierozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu na rzecz Stowarzyszenia Zwykłego Mieszkańców Wsi R. zwrot kosztów postępowania w kwocie (...) zł. ((...)) złotych

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie Zwykłe Mieszkańców Wsi R. reprezentowane przez radcę prawnego G.W. w dniu 22 kwietnia 2011 r. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w przedmiocie załatwienia wniosku strony z dnia 15 marca 2011 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy tj. żądania strony z dnia 10 lutego 2010 r. dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy S. o warunkach zabudowy nr (...).

Jak wynika z akt sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu w dniu (...) maja 2010 r. wydało decyzję nr (...), w której rozpatrując wniosek Stowarzyszenia Zwykłego Mieszkańców Wsi R. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją SKO w Poznaniu z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy S. nr (...) z dnia (...) stycznia 2008 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku zakładu przetwórstwa mięsnego na działce nr (...) położonej w R. przy ul. B., gmina S., utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. Powyższą decyzję doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 13 maja 2011 r.

Rozpatrzenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy spowodowało bezprzedmiotowość niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego dotyczącego bezczynności organu w przedmiocie niewydania decyzji.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), postanowił jak w sentencji postanowienia.

Zwrócić należy jednak uwagę na to, iż w dniu wniesienia skargi organ pozostawał jednak w bezczynności. Oznacza to zasadność samej skargi na dzień jej wniesienia i uzasadnia zasądzenie zwrotu kosztów na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a. W związku z powyższym orzeczono jak w pkt 2 sentencji postanowienia. Kwota zasądzonych kosztów postępowania obejmuje uiszczony wpis sądowy (100 zł.), koszty udzielonego pełnomocnictwa - opłata skarbowa (17 zł.) i wynagrodzenie pełnomocnika (240 zł.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.