Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093108

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 lipca 2011 r.
IV SAB/Po 29/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Jarosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia Zwykłego Mieszkańców (...) na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie nierozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o zwrot wpisu postanawia Zwrócić skarżącemu - Stowarzyszeniu Zwykłemu Mieszkańców (...) wpis w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2011 r. pełnomocnik skarżącego Stowarzyszenia cofnął skargę. Na rozprawie w dniu 6 lipca 2011 r. Sąd postanowieniem umorzył postępowanie na podstawie art. 161 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej zwana p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

W tej sytuacji należało orzec jak w sentencji na podstawie wyżej powołanego przepisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.