Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723968

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 lipca 2019 r.
IV SAB/Po 126/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Maria Grzymisławska-Cybulska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić S. W. uiszczony wpis od skargi w kwocie (...) ((...)) złotych

Uzasadnienie faktyczne

S. W. w dniu (...) kwietnia 2019 r. za pośrednictwem organu złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w sprawie zakończonej decyzją nr (...) dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działek nr (...), (...) i (...) położonych w (...). Wnosząc powyższą skargę skarżący domagał się uznania, że organ dopuścił się przewlekłości i wymierzenia organowi grzywny.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

O istnieniu stanu sprawy w toku (lis pendens), bądź powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) przesądza tożsamość elementów podmiotowych oraz tożsamość elementów przedmiotowych sprawy. Tożsamość podmiotowa dotyczy podmiotu będącego adresatem praw lub obowiązków. Tożsamość przedmiotowa ma zaś miejsce, gdy identyczna jest treść tych praw i obowiązków oraz ich podstawa prawna i faktyczna. Istotą przedmiotowego uregulowania jest wprowadzenie reguły, że w tej samej sprawie między tymi samymi stronami skarga przysługuje tylko raz, nie można więc w takiej samej sprawie wszcząć nowego postępowania sądowoadministracyjnego między tymi samymi stronami. Wyłączona jest bowiem dopuszczalność skutecznego wniesienia kolejnej skargi na ten sam akt administracyjny, bądź to samo działanie lub bezczynność lub przewlekłość organu administracji publicznej.

Sądowi wiadomym jest z urzędu, że pod sygn. akt IV SAB/Po 42/19 została już zarejestrowana skarga S. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w sprawie oznaczonej numerem (...), w której Skarżący domaga się uznania, że organ dopuścił się przewlekłości i wymierzenia organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. Powyższa skarga została pierwotnie zarejestrowana jako wniesiona ze skargi T. W. i F. W. w imieniu których jako pełnomocnik działał S. W., jednak na skutek oświadczenia S. W. złożonego w Biurze Podawczym tut. Sądu w dniu (...) kwietnia 2019 r. jako stronę skarżącą ostatecznie wpisano S. W.

Na podstawie analizy akt sprawy należy stwierdzić zatem, że sprawy zarejestrowane w tut. Sądzie pod. sygn. akt IV SAB/Po 126/19 i IV SAB/Po 42/19 są tożsame przedmiotowo (wniesione przez tą samą osobę) i podmiotowo (dotyczą tej samej sprawy). Ponowną skargę S. W. w tożsamej sprawie, w której Skarżący domaga się stwierdzenia przewlekłości w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy w sprawie zakończonej decyzją Wójta Gminy w sprawie zakończonej decyzją nr (...) należało zatem odrzucić.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi w niniejszej sprawie. Stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd wydał postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

O zwrocie uiszczonego wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.