Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093107

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 października 2011 r.
IV SAB/Gl 55/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 17 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Ś. na bezczynność Wójta Gminy R. w przedmiocie informacji publicznej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) K. Ś. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach bezczynność Wójta Gminy R. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 września 2011 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na podany w wezwaniu rachunek bankowy lub kasie sądu, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Korespondencja sądowa zawierająca odpis powyższego zarządzenia została skutecznie doręczona skarżącemu w dniu 20 września 2011 r., (k. 15 akt sądowych). W konsekwencji wyznaczony termin upłynął w dniu 27 września 2011 r., a wpis do dnia wydania niniejszego postanowienia nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) - zwaną dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Pismami tymi są, zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Natomiast art. 220 § 1 p.p.s.a. stanowi, iż sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Co więcej, zgodnie z treścią § 3 ww. przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżący pomimo prawidłowego wezwania, w przewidzianym 7 - dniowym terminie nie uiścił należnego wpisu. Dlatego też po myśli art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.