Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 marca 2005 r.
IV SA/Wr 99/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. L. na decyzję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w L. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przyjęcia na I rok studiów na specjalność służby socjalne postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wezwał skarżącą do usunięcia braków skargi na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej w L. z dnia (...) r. nr (...)w przedmiocie przyjęcia na I rok studiów na specjalność służby socjalne, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu (...) r., a wpłata nastąpiła w dniu (...) r., a więc po upłynięciu zakreślonego przez Sąd terminu.

Ponieważ zgodnie art. 85 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna - skarga podlega odrzuceniu także w przypadku opłaceniu jej po zakreślonym w zarządzeniu terminie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt w związku z art. 220 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji postanowienia.