Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 14 lutego 2005 r.
IV SA/Wr 89/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2005 r. przy udziale -- na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. N. na Gminę Z. w przedmiocie złego stanu dróg gminnych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J. N. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na Gminę Z. w przedmiocie złego stanu dróg gminnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. Zgodnie bowiem z przepisem art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne powołane są do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych. Ustawa ta w art. 3 § 1 stanowi, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach skarg na akty i czynności wskazane w art. 3 § 2 pkt 1 - 7 i w § 3, a także na bezczynność organów w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 omawianej ustawy.

Wniesiona w niniejszej spawie przez J. N. skarga na Gminę Z. nie mieści się w wyżej wskazanym zakresie kognicji sądu administracyjnego.

Skargę tę zatem należało odrzucić jako niedopuszczalną, co orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 wyżej powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.