Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2006 r.
IV SA/Wr 887/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na z dnia Nr w przedmiocie postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie:

Skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. W skardze K. S. przy jednoczesnym przedstawieniu zarzutów dotyczących w istocie decyzji merytorycznej organu I instancji tj. Prezydenta miasta W. w sprawie odmowy przyznania stypendium szkolnego skarżącemu-powołał sygnaturę postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. które uznało złożone w sprawie odwołanie za niedopuszczalne.

W związku z powyższym skarżący pismem z dnia (...) r. został wezwany do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez sprecyzowanie przedmiotu zaskarżenia tj. wskazanie zaskarżonego rozstrzygnięcia bądź rozstrzygnięć i oznaczenie organu.

Odpis powyższego wezwania doręczono stronie w dniu (...) r. Do chwili obecnej skarżący nie uzupełnił wskazanych w wezwaniu braków skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przed dokonaniem merytorycznej oceny zasadności skargi, sąd dokonuje wstępnej kontroli przesłanek dopuszczalności zaskarżenia określonego aktu. Pod tym pojęciem należy rozumieć również wszystkie warunki wymagane przez przepisy prawne do skutecznego złożenia skargi do sądu administracyjnego jako pisma procesowego Zgodnie zaś z treścią art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej u.p.s.a. -skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym a nadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie wskazanych w przytoczonym przepisie wymogów formalnych skargi wywołuje konsekwencje prawne w postaci odrzucenia skargi o czym stanowi przepis art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a.

Skoro zatem w rozpatrywanej sprawie skarżący nie uzupełnił wskazanych w wezwaniu z dnia (...)r braków skargi, należało ją odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 u.p.s.a. w związku z 57 § 1 u.p.s.a

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.