Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2006 r.
IV SA/Wr 867/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. H. na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. J. H. wniósł do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) r. Nr (...)

w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej.

W trakcie zawisłości sprawy przed sądem administracyjnym skarżący zmarł (odpis skrócony aktu zgonu nr (...) z dnia (...) r.)

W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 13 listopada 2003 r. Sygn. akt II SA/Wr 1373/2001 Sąd zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne.

Pismem z dnia (...) r. Sąd zwrócił się do sołtysa wsi S. W.

o poinformowanie, czy po zmarłym J. H. pozostała małżonka i ewentualnie dzieci.

W odpowiedzi podano, że po zmarłym J. H. pozostała małżonka S. H. oraz syn W. H.

Pismem z dnia (...) r. Sąd zwrócił się do S. i W. H. o złożenie oświadczenia - w terminie 7 dni od doręczenia tego pisma, czy obydwoje prowadzili wspólne gospodarstwo domowe ze zmarłym J. H., czy też tylko jedno z nich prowadziło takie gospodarstwo.

W odpowiedzi podano, że S. i W. H. wspólnie prowadzili gospodarstwo domowe ze zmarłym J. H.

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2005 r. Sygn. akt 4 II SA/Wr 1373/2001 Sąd podjął zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne.

Pismem z dnia (...) r. Sąd zwrócił się do następców prawnych zmarłego o złożenie oświadczenia, czy zamierzają wstąpić do sprawy z jego skargi.

W odpowiedzi W. H. oświadczył, że wraz z matką nie zamierzają wstępować do niniejszej sprawy, gdyż nie wiedzą "o jaką skargę występował zmarły J. H. do Kierownika do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych".

Wobec powyższego oświadczenia Sąd uznał, iż postępowanie w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Z tego względu, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 września 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd orzekł o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego.