Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 1 marca 2006 r.
IV SA/Wr 860/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie, pismem z dnia (...) r. R. F. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego.

Pismem z dnia (...) r. Kolegium poinformowało Sąd, że decyzją z dnia (...) r. Nr (...) uwzględniło skargę R. F. na wyżej wymienioną decyzję z dnia (...) r. i uchyliło tę decyzję z powodu uznania R. F. wyrokiem Sądu Okręgowego w Ś. za całkowicie niezdolnego do pracy, co skutkowało przyznaniem zasiłku pielęgnacyjnego.

Postępowanie sądowoadministracyjne stało się tym samym bezprzedmiotowe.

W konsekwencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlegało umorzeniu.